Leveringen - 194156-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2019/S 081-194156

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_54810576
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
Telefoon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35803375
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
Telefoon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_93770046
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
Telefoon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
EKRSZ_21433005
Jászladányi Út 10
Jászkisér
5137
Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
Telefoon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
Telefoon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gysev.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.gysev.hu

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Referentienummer: EKR000110932018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 683 965 409.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 098-224625

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_14507881
Infopark sétány 1.
Budapest
1117
Hongarije
Telefoon: +36 302541842
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Fax: +36 14865698
NUTS-code: HU
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 686 023 479.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 683 965 409.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019