Leveringen - 194158-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Balingen: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 081-194158

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gebr. Maas GmbH + Co. KG
Postadres: Rosenfelder Str. 77
Plaats: Balingen
NUTS-code: DE143 Zollernalbkreis
Postcode: 72336
Land: Duitsland
E-mail: linie@maas-reisen.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.maas-reisen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von 2 Low-Entry-Omnibussen, vorbehaltlich Zuwendung GVFG Busförderung Baden-Württemberg 1 x 12 m Solobus oder gleichwertig, sowie 1 x 14,50 m Solobus oder gleichwertig, mindestens Euro 6.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE143 Zollernalbkreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung Low-Entry Bus, vorbehaltlich Zuwendung GVFG-Förderung Baden-Württember. 12 m Solobus oder gleichwertig mindestens Euro 6.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE143 Zollernalbkreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung Low-Entry Bus, vorbehaltlich Zuwendung GVFG-Förderung Baden-Württember. 14,5 m Solobus oder gleichwertig mindestens Euro 6.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Low-Entry Bus 12 m mindestens Euro 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Low-Entry Bus 14,5 m mindestens Euro 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Karl-Friedrich-Str. 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76133
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Karl-Friedrich-Str. 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76133
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Karl-Friedrich-Str. 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76133
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019