Leveringen - 194164-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Varna: Olie voor elektrische isolatie

2019/S 081-194164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 074-176493)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
„Elektrorazpredelenie Sever“ AD
104518621
rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Veselin Aleksandrov
Telefoon: +359 52577621
E-mail: Veselin.Aleksandrov@energo-pro.bg
Fax: +359 52660855
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.erpsever.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

Referentienummer: 81/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211640
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 074-176493

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.2)Overige nadere inlichtingen: