Leveringen - 194164-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Допълнителна информация - Процедура на договаряне 

България-Варна: Електроизолационни масла

2019/S 081-194164

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 074-176493)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроразпределение Север“ АД
Национален регистрационен номер: 104518621
Пощенски адрес: район „Владислав Варненчик“, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Веселин Александров
Електронна поща: Veselin.Aleksandrov@energo-pro.bg
Телефон: +359 52577621
Факс: +359 52660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.erpsever.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

Референтен номер: 81/2019
II.1.2)Основен CPV код
09211640 Електроизолационни масла
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 074-176493

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: I.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Комуникация
Вместо:
Да се чете:
VII.2)Друга допълнителна информация: