Leveringen - 194164-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Varna: Olie voor elektrische isolatie

2019/S 081-194164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 074-176493)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektrorazpredelenie Sever“ AD
Nationaal identificatienummer: 104518621
Postadres: rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Plaats: Varna
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Veselin Aleksandrov
E-mail: Veselin.Aleksandrov@energo-pro.bg
Telefoon: +359 52577621
Fax: +359 52660855

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.erpsever.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори, собственост на „Електроразпределение Север“ АД

Referentienummer: 81/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211640 Olie voor elektrische isolatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 074-176493

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.2)Overige nadere inlichtingen: