Leveringen - 194166-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Praag: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2019/S 081-194166

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 072-171367)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nationaal identificatienummer: 00005886
Postadres: Sokolovská 217/42
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 190 22
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Csaba Csorba, advokát
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefoon: +420 731539270
Fax: +420 255000110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-171367

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:01
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Prodloužení lhůty se vztahuje ke všem čtyřem částem veřejné zakázky.