Leveringen - 194167-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 081-194167

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-116065)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
Tsjechië
Contactpersoon: Martin Houdek
Telefoon: +420 296193081
E-mail: zakazky@dpp.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí III.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích, schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním úřadem s odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér a dále i dodání dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidla dle platné legislativy ČR, předání velkého technického průkazu se zapsanou nástavbou vozidla, seznámení obsluhy s vozidlem a zkušební provoz.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-116065

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technická a odborná způsobilost
In plaats van:

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

a) seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň pět (5) zakázek na dodávku vozidla s celkovou hmotností min. 18 tun v provedení dvoucestné vozidlo s úklidovou nástavbou.

Seznam významných dodávek bude doplněn fotodokumentací těchto referenčních vozidel včetně popisu a základních technických parametrů.

Finanční objem každé této zakázky činil nejméně 15 000 000 CZK bez DPH. Blíže viz ZD.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží platný certifikát dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 3834-2 vystavený nezávislým certifikačním orgánem.

Te lezen:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

„K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje

a) seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Z předloženého seznamu významných dodávek musí vyplývat, že dodavatel

V posledních 5 letech realizoval alespoň 2 zakázky na dodávku vozidla s celkovou hmotností min. 18 tun v provedení dvoucestné vozidlo s úklidovou nástavbou.

Seznam významných dodávek bude doplněn fotodokumentací těchto referenčních vozidel včetně popisu a základních technických parametrů.

Finanční objem každé této zakázky činil nejméně 10 000 000 CZK bez DPH.“

Blíže viz ZD.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží platný certifikát dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 3834-2 vystavený nezávislým certifikačním orgánem.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:15
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: