Leveringen - 194170-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Ploiești: Elektriciteit

2019/S 081-194170

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 052-120552)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Apa Nova Ploiești S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO13102711
Postadres: Str. Bobâlna nr. 10
Plaats: Ploiești
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100330
Land: Roemenië
Contactpersoon: Olivia Tar
E-mail: olivia.tar@veolia.com
Telefoon: +40 244407657
Fax: +40 244407681

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apanova-ploiesti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie electrică

Referentienummer: DFC/SIAM/TT 014.19-010 din 31.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-120552

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
In plaats van:

4 974 782,21 RON

Te lezen:

1 658 260,74 RON

Afdelingsnummer: V.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
In plaats van:

4 974 782,21 RON

Te lezen:

1 658 260,74 RON

VII.2)Overige nadere inlichtingen: