Leveringen - 194175-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Rollend materieel

2019/S 081-194175

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-452794)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: Barbara.Krolak@intercity.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.intercity.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 10 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych

Referentienummer: 03/06/TUT/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34620000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest 10 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych.

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452794

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2019

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: