Leveringen - 194176-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 081-194176

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-063543)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polen
Contactpersoon: Mikołaj Stefański
Telefoon: +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Fax: +48 566555339
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzk.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Referentienummer: MZK.D-251-12/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa dwóch następujących specjalnych pojazdów technicznych:

1) specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

2) dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-063543

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: