Leveringen - 194176-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2019/S 081-194176

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 028-063543)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Tel.: +48 566225504
Faks: +48 566555339

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Numer referencyjny: MZK.D-251-12/18
II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa dwóch następujących specjalnych pojazdów technicznych:

1) specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych;

2) dwudrogowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 028-063543

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: