Leveringen - 194176-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 081-194176

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-063543)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: Sienkiewicza 24/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefoon: +48 566225504
Fax: +48 566555339

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzk.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalnych pojazdów technicznych

Referentienummer: MZK.D-251-12/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-063543

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: