Leveringen - 194177-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2019/S 081-194177

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-188336)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Q0801576J
C/ dels Vergós, 44
Barcelona
08017
Spanje
Telefoon: +34 933663000
E-mail: contractacio@fgc.cat
Fax: +34 933663081
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fgc

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de uniformidad y complementos para el personal de líneas metropolitanas de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Referentienummer: PO51/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de uniformidad y complementos para el personal de líneas metropolitanas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-188336

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: