Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 194183-2019

25/04/2019    S81

België-Brussel: Software voor industriële controle

2019/S 081-194183

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Nationaal identificatienummer: 0224.771.467_16853
Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Bart De Schrijver
E-mail: bart.de.schrijver@dewatergroep.be
Telefoon: +32 22389411
Fax: +32 22309798
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dewatergroep.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339560
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339560
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMW-RC1900077-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Software voor slimme bedrijfsvoering productie- en toevoerinfrastructuur

Referentienummer: VMW-RC1900077-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48150000 Software voor industriële controle
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de opdracht is het leveren, plaatsen, in dienst nemen en onderhouden van een softwaretoepassing die in staat is deze pompen en leveringen van andere drinkwatermaatschappijen (door middel van regelafsluiters) op een slimme manier aan te sturen in neartime, ten einde het leidingnet en de berging zo optimaal mogelijk te benutten én de waterproductiecentra zo constant mogelijk te laten produceren, rekening houdende met een aantal gedefinieerde randvoorwaarden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de opdracht is het leveren, plaatsen, in dienst nemen en onderhouden van een softwaretoepassing die in staat is deze pompen en leveringen van andere drinkwatermaatschappijen (door middel van regelafsluiters) op een slimme manier aan te sturen in neartime, ten einde het leidingnet en de berging zo optimaal mogelijk te benutten én de waterproductiecentra zo constant mogelijk te laten produceren, rekening houdende met een aantal gedefinieerde randvoorwaarden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA / De Watergroep
Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel
Postcode: 1030
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA / De Watergroep
Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel
Postcode: 1030
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019