Diensten - 194185-2019

25/04/2019    S81

Polen-Zabrze: Ontwerpen van pijpleidingen

2019/S 081-194185

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postadres: ul. Szczęść Boże 11
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Kozak
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Telefoon: +48 323985580

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.psgaz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.psgaz.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WP-001549: Wykonanie dokumentacji projektowej SG/00071932/Zabrze/Wolności Gazownia Ruda Śląska/Przebudowa

Referentienummer: 2019/W100/WP-001549
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322200 Ontwerpen van pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 195 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019