Diensten - 194186-2019

25/04/2019    S81

Polen-Lublin: Diensten voor slibverwijdering

2019/S 081-194186

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Postadres: al. J. Piłsudskiego 15
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-407
Land: Polen
Contactpersoon: Aneta Spratek
E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Telefoon: +48 815324281
Fax: +48 815321910

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpwik.lublin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mpwik.lublin.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wsp/portal/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wywóz i zagospodarowanie odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy.

Referentienummer: OZ/241/24/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na sukcesywnym odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu następujących odpadów z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie:

1) Osady z oczyszczalni ścieków Hajdów (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

2) Osady z oczyszczalni ścieków Rokitno (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Odpady pochodzące z Oczyszczalni Ścieków Rokitno będą przywożone transportem Zamawiającego na plac zbierania i przeładunku odpadów znajdujący się na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90533000 Beheer van afvalstortplaats
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oczyszczalnia Ścieków Hajdów, Lublin, ul. Łagiewnicka 5, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na sukcesywnym odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu następujących odpadów z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie:

1) Osady z oczyszczalni ścieków Hajdów (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Odpad (osad odwodniony) będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Hajdów. Osad został poddany biologicznej stabilizacji beztlenowej i mechanicznemu odwodnieniu na 4 wirówkach dekantacyjnych.

Przewidywana, dzienna ilość odwodnionego osadu do

Odbioru i zagospodarowania ok. 110 Mg /dobę

Orientacyjny ciężar nasypowy ok. 1,0 Mg/m3

Zawartość suchej masy ok. 19-25 %

2) Osady z oczyszczalni ścieków Rokitno (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Odpad (osad odwodniony) będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalni Rokitno. Osad został poddany mechanicznemu odwodnieniu na prasie.

Przewidywana, miesięczna ilość odwodnionego osadu do

Odbioru i zagospodarowania ok. 12,5 Mg/miesiąc

Orientacyjny ciężar nasypowy ok. 1,0 Mg/m3

Zawartość suchej masy ok. 14-19 %.

Przewidywana ilość osadów wytwarzanych w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy: osady z oczyszczalni ścieków Hajdów i z oczyszczalni ścieków Rokitno (osad odwodniony) – około 72 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ww. ilości wywożonych odpadów ze względu na awarie lub przestoje remontowe lub zaprzestania przez Zamawiającego zarządzania oczyszczalnią ścieków w Rokitnie gm. Lubartów (wskutek rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w tym zakresie zawartej z Gminą Lublin) – przy czym jednostkowa cena ofertowa jest stała i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. Zmniejszenie ilości wywożonych osadów skutkuje obniżeniem ceny brutto ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę, że ilości wytworzonych osadów są prognozowane na podstawie danych za poprzednie lata, Zamawiający deklaruje, że wykorzysta min. 60 % zamówienia w trakcie obowiązywania umowy.

Osady wytwarzane w Oczyszczalni Ścieków Hajdów i Oczyszczalni Rokitno poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6.2.2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257). Szczegółowa analiza biologiczna oraz fizyko-chemiczna dotycząca właściwości wytwarzanego osadu stanowi Tom III SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do gospodarowania przedmiotowymi odpadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren Oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie w procesie odzysku lub unieszkodliwienia (z wyłączeniem bezpośredniego stosowania komunalnych osadów ściekowych tj. rozprowadzania na powierzchni ziemi lub wprowadzania ich do gleby) z zachowaniem wymogów określonych przepisami:

— ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.),

— Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.2.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z późn. zm.) staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z osadami od momentu załadunku osadów na środki transportowe w miejscu odbioru osadów na terenie Oczyszczalni.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. W przypadku wyczerpania się ilości osadów, określonej w kolumnie 3 Tabeli nr 1 Formularza oferty (tj. 72 000 Mg) przed upływem 24 miesięcy liczonym od daty zawarcia umowy, umowa rozwiązuje się z dniem wyczerpania się tej ilości.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualnej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, wydanej na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Ww. decyzja musi potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako minimum 36 000 Mg/rok.

b) dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące, kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, wydaną na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Ww. decyzja musi potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako minimum 36 000 Mg/rok.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w celu oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunku, dokumenty wymienione powyżej powinien złożyć Wykonawca/cy, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie objętym wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.2 a) IDW.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1.4 IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy PZP.

Eventuele minimumeisen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 PLN.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Wykazu usług wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (lub wykonywane) – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji, sekcja C – zdolność techniczna i zawodowa, pkt. 1b), i zawierać informacje podane w pkt. 10.1.1 IDW i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.3 a) IDW, przy czym opisując usługę Wykonawca powinien również wskazać nazwę, adres tego odbiorcy oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane (lub wykonywane) należycie, przy czym dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane (lub wykonywane) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowody, o których mowa powyżej powinny zostać doręczone Zamawiającemu zgodnie z pkt. 10.1.2b IDW.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jeżeli treść informacji przekazywanych przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust.1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę (wraz z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz załączeniem dowodów czy została wykonana lub jest wykonywana należycie) odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za taką usługę Zamawiający uzna wywóz i zagospodarowanie minimum 40 000 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia ww. warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 173 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100).

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto podanej w Formularzu Oferty, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 29.4 IDW.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy określonymi w Tomie II SIWZ - Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę

Wykonawców - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa taka musi zawierać w swojej treści opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w Tomie II SIWZ - Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, POLSKA, Budynek B, Sala konferencyjna nr 117

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt. 1)–2) oraz 4)–8).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do

Jednego pliku archiwum (ZIP) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 2 do IDW.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.1-10.1.6 oraz 10.2-10.19 IDW.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,

Wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W sytuacji, gdy plik z ofertą jest większy niż 150 MB należy podzielić ofertę i przesłać ją w dwóch lub trzech odrębnych plikach.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePuap, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /MPWiKLublin/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP, pod adresem https://epuap.gov.pl/wsp/portal/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale VI - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019