Diensten - 194187-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-194187

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
525 24 96 411
Wojciecha Bandrowskiego 16
Tarnów
33-100
Polen
Contactpersoon: Justyna Janukiewicz
Telefoon: +48 895383153
E-mail: justyna.janukiewicz@psgaz.pl
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.psgaz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu wys. ciśnienia DN400 relacji Konopki-Ełk-Mrągowo wraz ze stacją gazową redukcyjno-regulacyjną wys. ciś.Q = 6 3000 Nm3/h w m. Konopki

Referentienummer: 2019/WF00/WP-001570
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę: Gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Konopki-Ełk-Mrągowo wraz ze stacją gazową redukcyjno-regulacyjną wys. ciś. Q = 63 000 Nm3/h w m. Konopki zgodnie z „Warunkami technicznymi do projektowania znak:

— PSGOL/ZMSM/WT/763/018/2019/GS z dnia 18.2.2019 r,

— PSG-F00/DT/SSG/SOPG/20/2018/S z dnia 14.9.2018 r,

— PSGOL/ZMSM/WT/763/056/2018/S z dnia 14.9.2018 r.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 760 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Konopki-Ełk-Mrągowo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiotem Zamówienia jest usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę: Gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Konopki-Ełk-Mrągowo wraz ze stacją gazową redukcyjno-regulacyjną wys. ciś. Q = 63 000 Nm3/h w m. Konopki zgodnie z „Warunkami technicznymi do projektowania znak:

— PSGOL/ZMSM/WT/763/018/2019/GS z dnia 18.2.2019 r,

— PSG-F00/DT/SSG/SOPG/20/2018/S z dnia 14.9.2018 r,

— PSGOL/ZMSM/WT/763/056/2018/S z dnia 14.9.2018 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

— etap I: „Budowa gazociągu w/c DN400 od projektowanego ZZU wraz ze śluzą nadawczą i stacją gazową red.-reg. w/c w m. Konopki do projektowanego ZZU wraz z zespołem śluz w m. Orzysz”,

— etap II: „Budowa gazociągu w/c DN400 od projektowanego ZZU wraz z zespołem śluz w m. Orzysz do istniejącego ZZU Młynowo”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

1. posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.

1) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę lub remont gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN150 o minimalnej długości wykonanej inwestycji L= 5 km;

b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę lub remont stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia (składającej się co najmniej z układu redukcyjnego, kotłowni, kontenerów, systemu telemetrii, instalacji elektrycznych) o przepustowości co najmniej Q = 20 000 Nm3/h.

2. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.

a) co najmniej 4 osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wentylacyjnych, grzewczych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne;

b) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne;

c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne;

d) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 20.10.2016).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 10 SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 18 SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru.

Końcowego. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A pok.118, 10-409 Olsztyn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

s1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d – art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

2) Pkt 8 SIWZ zawiera Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4) Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5) Do oferty Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 12.4 SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

6) Ofertę wraz z załącznikami w tym Jednolity dokument należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7.1.12. SIWZ (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8) Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie prace administracyjno-biurowe związane z wykonaniem zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).

9) Komunikacja i wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy zachowaniu formy elektronicznej poprzez Platformę Zakupową PSG.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019