Diensten - 194188-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-194188

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
142739519
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Tarnów
33-100
Polen
Contactpersoon: Dariusz Bernacki
Telefoon: +48 895383154
E-mail: dariusz.bernacki@psgaz.pl
Fax: +48 895383001
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.psgaz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Olecko ul. Jeziorna 4

Referentienummer: 2019/WF00/WP-001640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gazociągu niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 90 mm i długości L-50,0 mb oraz dwóch przyłączy gazu niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 40 mm każde i długości L-5,0 mb każde w m. Olecko ul. Jeziorna 4 dz. nr 3141 i dz. nr 3142, wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gazociągu niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 90 mm i długości L-50,0 mb oraz dwóch przyłączy gazu niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 40 mm każde i długości L-5,0 mb każde w m. Olecko ul. Jeziorna 4 dz. nr 3141 i dz. nr 3142, wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych. Zakres rzeczowy:

– Gazociąg niskiego ciśnienia z PE dn 90 mm i długości L-50,0 mb.

– Przyłącza gazowe niskiego ciśnienia z PE dn 40/40 mm i długości L-5,0/5,0 mb - szt. 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na sporządzaniu dokumentacji projektowej na przyłącze lub/i gazociąg połączony z realizowanym zamówieniem.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie prace administracyjno-biurowe związane z wykonaniem zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z ze zm.).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe,tj.

1. wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi z których każda polega na wykonaniu dokumentacji projektowej na sieć gazową i/lub wodną i/lub kanalizacyjną i/lub ciepłowniczą o długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 200,00 mb;

2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 20.10.2016).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w pkt. 10 SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 18 SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, POLSKA, pok. 115.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1pkt. 13 lit. d – art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp.

2) pkt. 8 SIWZ zawiera Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4) Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5) Do oferty Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt.. 12.4 SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

6) Ofertę wraz z załącznikami w tym Jednolity dokument należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt.12.4. oraz w pkt.. 10.4. SIWZ, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7.1.12. SIWZ (wg wzoru - Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9) Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie prace administracyjno-biurowe związane z wykonaniem zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).

10) Komunikacja i wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy zachowaniu formy elektronicznej poprzez Platformę Zakupową PSG.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019