Diensten - 194189-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen

2019/S 081-194189

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Societatea de Transport București STB S.A.
1589886
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Bucureşti
7000
Roemenië
Contactpersoon: Dicran Daniel Costache
Telefoon: +40 213074133
E-mail: nicoleta.tinca@stbsa.ro, gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Fax: +40 213074555
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stbsa.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor, asigurare a călătorilor și a bagajelor acestora

Referentienummer: 1589886 /2019 /AB06201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor, asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 995 099.95 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor,asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

Cantitatea minima: 1 854 polite, cantitatea maxima: 2 418 polite.

Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta calitativa / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Creci Andrei George — Director General,

— Mitroi Marian — Director Economic,

— Aurel Mihai Sicoe — Director General Adjunct — Directia Transport si Mentenanta,

— Dabu Oprica-Geani — Director DTE,

— Savu Ileana Inginer — Sef DT,

— Delegeanu Gabriela Cecilia — Director Achizitii,

— Calin Liviu — Director DTM-DTA,

— Culea Valentin — Inginer Sef DTI,

— Ivan Cristina Irina — Sef Serviciu Contractare Derulare,

— Florin Ivanciu Nicolau — Sef Serviciu Juridic Contencios,

— Tanasescu Liana-Cristina — Sef Birou Contabilitate,

— Dicran Daniel Costache — Sef Birou Contracte,

— Ganea Dan — Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule,

— Andrei Amalia Eugenia — Sef Serviciu Tehnic,

— Popica Florin — Sef Serviciu Plan Analiza Achizitii Sectoriale,

— Sora Mihaela Madalina — Referent de specialitate SPAAS,

— Cretu Gabriela — Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate,

— Chitu Marilena — Economist Serviciul Tehnic,

— Titu Daniel — Inginer Sef DTA,

— Cristache Eduard — Sef Birou DTA,

— Rosu Jenica — Inginer DTA BAETA,

— Voinea Nicu — Inginer Sef DTE,

— Ivan Sorin — Sef BAETE,

— Chitu Daniela — Tehnician DTE BAETE,

— Ivanovici George — Sef Sectie Intretinere si Reparatii,

— Bunea Constantin — Sef AITI,

— Dumitru Dorian Inginer — Sef Linii,

— Doman Daniel Florentin — Inginer Sef DTE-SIRV,

— Radu Monica — Sef Birou BDT,

— Gheorghe Visinoiu Ruxandra — Inginer BDT,

— Mandreanu Radu — Sef Serviciu Programare,

— Pirjol-Popescu Cosmin — Expert SCD,

— Tinca Nicoleta Angela — Expert SCD,

— Ileana Aurelia Rusu — Expert SCD,

— Lambru Ana Maria — Consilier juridic SJC,

— Antonescu Viorel — Consilier juridic SJC,

— Lavinia Ambrus — Consilier juridic SJC,

— Emanuela Dumbrava — Consilier juridic SJC,

— Catalina Mogos — Consilier juridic SJC,

— Vlad Verginica — Consilier juridic SJC,

— Sandu Doru — Consilier juridic SJC,

— Popa Iulia Borcea — Consilier Juridic SJC,

— Rada Adriana — Consilier Juridic SJC.

Persoanele care aproba bugetul sunt directorul general si directorul economic.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantia de participare = 109 900 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire: virament bancar sau instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari, in conditiile legii; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON. In cazul instrumentelor de garantare, se vor mentiona in cuprinsul acestora, sumele aferente fiecarui lot in parte. Contul bancar al entitatii contractante: RO50BRDE410SV84247194100, deschis la BRD Ag. Stirbei Voda–Buc. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare,ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la STB SA-SCD nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru garantia depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria STB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”. Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si se va completa formularul Propunere Tehnica din documentatia de atribuire. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor. Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care 2 sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută. Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, aceasta rămânând neschimbată. Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii in SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Societatea de Transport București STB S.A. — Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
București
010861
Roemenië
Telefoon: +40 213074000

Internetadres: www.stbsa.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019