Diensten - 194191-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Varna: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 081-194191

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Elektrorazpredelenie Sever“ AD
104518621
rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Petya Tsekova
Telefoon: +359 52-577258
E-mail: Petia.Tzekova@energo-pro.bg
Fax: +359 52-660855
NUTS-code: BG33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.erpsever.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Referentienummer: 48/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата поръчка предвижда да се извършва комплексно почистване на сгради и прилежащи площи състоящо се в почистване на обекти на „Електроразпределение Север“ АД на територията на разпределителни обслужващи центрове (РОЦ): РОЦ Варна, РОЦ Горна Оряховица и Габрово, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Добрич и Силистра, РОЦ Шумен и Търговище, съгласно вида и обхвата на дейностите посочени в техническата спецификация към настоящата документация.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32
NUTS-code: BG33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото на изпълн. на пор. е на лиц. територия на възложителя, обхващаща следните разпред, обсл. ц-ве: РОЦ Варна, РОЦ Г. Оряховица и Габрово, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Добрич и Силистра, РОЦ Шумен и Търговище

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат почиствани ежемесечно обекти с обща площ 22 132 кв. м, подробно посочени в раздел IV „Сгради за почистване и прилежащи площи за косене“, представляваща неразделна част от документацията за участие.

Забележка: Обектите и съответните им площи за почистване са актуални към датата на обявяване на обществената поръчка и в тях може да настъпи промяна по преценка и съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към кандидатите в обществената поръчка, включително изисквания във връзка с вписването в професионални регистри.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Кандидатът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Забележка: Под услуги, които са идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбират услуги по почистване на сгради.

2. Кандидатът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 (или еквивалент).

Забележка: Обхватът на сертифицирането трябва да съответства на предмета на поръчката. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3. Кандидатът следва да разполага с минимум 1 (един) ръководен служител, отговарящ за почистващата дейност на обектите на възложителя, както и с основен изпълнителски персонал от минимум 50 (петдесет) души хигиенисти/ки, свързани с дейността по предмета на поръчката.

4. Кандидатът следва да разполага със специализирано техническо оборудване, в т.ч. най-малко минимум 10 (десет) професионални прахосмукачки и най-малко 3 транспортни средства, осигуряващи качественото изпълнение на дейностите, свързани с предмета на поръчката.

Документи, доказващи техническите възможности на кандидата:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга — попълва се в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 1б).

Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Сертификат/и по ISO 9001:2008 (или еквивалент) — заверено копие — попълва се в ЕЕДОП, в част ІV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Забележка: Доказателството за наличието на сертификата се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата — попълва се в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6.

Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

4. Декларация за наличие на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката — попълва се в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 9.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Право на участие в процедурата имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. В случай че кандидатът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.

Обединения:

Лице, което участва в обединение на друг кандидат, не може да представя самостоятелно заявление. В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Подизпълнители:

Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в заявлението и дела от поръчката, който ще им възложат.

Участие на клонове на чуждестранно лице:

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в настоящата процедура, ако може самостоятелно да подава заявления за участие и да сключва договори.

Изисквания по отношение на личното състояние на кандидатите: изисквания по чл. 54, ап.1 и чл. 55, ал. 1 (т. 2 не се прилага) от ЗОП.

Продължава в VI.3).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Разм. на гар. за изп. е в размер на 3 % от прогн. стойност на дог. Гар. за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка на възложителя: IBAN: BG87TTBB94001527883262, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Кандидатът избира сам формата на гар. за изпъл. Кандидатът, определен за изпълнител на наст. общ. пор., представя банковата гар. или застраховката или платежния док. за внесената по банков път гар. за изп. на дог. при неговото сключване. Когато кандид. избере гар. за изп. да бъде банк. гар., тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Електроразпределение Север“, че е валидна и при всички случаи изтича изцяло и авт. 30 дни, а когато е застрахователна полица — 30 дни след изтичане ср. за изп. на дог.

Прод. в VI.3).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Всички видове услуги, извършени при изпълнение на договора, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя в срока, договорен между страните на втори етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно подписан приемно-предавателен протокол без забележки от страните и предоставена фактура от Изпълнителя.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

В случай че кандидатът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 25/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Продълж.от III.1.4):

Кандид. да:

1. не е об. в несъст. или е в пр. по несъст., или е в проц. по ликв., или е сключил извънс. спор. с кредиторите си по смис. на чл. 740 от Търг. зак. или е преуст. дейността си, а в случай че канд.е чужд. лице — се намира в подобно полож., произт. от сх. проц., съгласно законод. на държ., в която е уст.;

2. скл. е спор. с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато наруш. е уст. с акт на комп. орган;

3. док. е, че е виновен за неизпълн. на договор за общ. пор. или на д-р за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекрат., изплащане на обезщ. или други подобни санкц., с изкл. на случ., когато неизпълн. засяга по-малко от 50 на 100 от ст-тта или обема на д-ра;

4. опитал е да:

а) повлияе на взем.на р-е от страна на възл., св. с отстр., подбора или възл., вкл. чрез предост. на невярна или заблужд. инф.; или

б) получи инф., която може да му даде неосн. предимство в проц. за възл. на ОП.

Изискв. за отстр., св. с нац. зак. — чл. 3, т. 8 от ЗИФОДПЮПДРСЛТДС. Изискв. съг. чл. 101, ал. 11 от ЗОП канд. да не е св. лице по смисъла на § 2, т. 45 от доп. разпор. на ЗОП с друг канд. в наст. проц.

Осн. за отстр. по чл. 107 от ЗОП.

1. Възл. отстр. от проц. канд., за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 от Зак. за икон. и фин. отн. с дружества, регистрирани в юрисдикции с префер. дан. режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако кандидатът не попада в изключенията по чл. 4 от Закона за икон. и фин. отношения с друж., регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2. Изискв. съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП канд. да не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП с друг канд. в настоящата проц.

3. Възл. отстранява от проц. канд., за когото са налице обст. по чл.194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а, 256—260 от НК.

4. Възл. отстр. от проц. канд., за когото е уст. с влязло в сила нак. постан. или съд. р-е, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

5. Възл. отстр. от проц. канд., за когото е уст. с влязло в сила наказ. постан. или съд. р-е, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за труд. миграция и труд. мобилност или аналогични задълж., уст. с акт на компет. орган, съгласно законодателството на държавата, в която канд. е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

Други осн. за отстр. от участие:

Съгл. чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 (т. 2 в наст. случай не се прилага) от ЗОП възл. отстр. от проц.:

1. канд., който не отговаря на пост. критерий за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. пор. или в документацията;

2. канд., който е предст. оферта, която не отг. на:

а) предв. обявените усл. за изпълн.на пор.;

б) правила и изискв., свързани с оп. на ок. среда, соц. и труд.право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екологично, соц. и труд.право, които са изброени в приложение № 10;

3. канд., който не е предст. в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. кандидати, които са свързани лица;

5. кандидат, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Продължение от III.1.6):

Застр. е по изискв. на възл., посочени в документацията.

Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на 2 етапа:

— І етап „Подаване на заявл. за участие и провеждане на предварителен подбор“, и

— ІІ етап „Подаване на първонач.оферти и провеждане на договаряне с канд.“.

В случай на неприсъствие в указания час на представляващия канд. (или надлежно упълном. представител) договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Усл. за отваряне на заявл. за уч.: дата: 28.5.2019 г., час: 10:00 часа, място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205.

Отвар. на заявл. за уч. се извършва на осн. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019