Diensten - 194195-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Frankfurt: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2019/S 081-194195

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Fraport AG
Gebäude 700, Raum 2124/2136
Frankfurt
60547
Duitsland
Contactpersoon: Abteilung ZEB-VM
E-mail: ausschreibung@fraport.de
Fax: +49 69690-60199
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fraport.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.vergabe.rib.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.vergabe.rib.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU-P 0327-19BV2 Inspektion, Wartung und Instandsetzung von BMA

Referentienummer: EU-P 0327-19BV2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— Rahmenvereinbarung zur Instandhaltung von Brandmeldeanlagen (BMA) in Gebäuden des Flughafen Frankfurt a. M. (Terminal 1, Terminal 2, Service & Verwaltungsgebäude),

— weitere Angaben unter II.2.4,

— Ausführungsbeginn: ca. 1. Quartal 2020,

— Ausführungsende: ca. 4. Quartal 2025.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bosch System BZ (9 Anlagen)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bosch System FPA 5000/1200 (7 Anlagen)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Esser (12 Anlagen)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Esser FlexEs (1 Anlage)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hekatron System Integral Terminal Betriebsbereich (3 Anlagen)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hekatron System Integral Terminal Sicherheitsbereich (6 Anlagen)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hekatron System Integral S&V Betriebsbereich (13 Anlagen)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hekatron System Integral S&V Sicherheitsbereich (15 Anlagen)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hekatron System HX/PZ/HSZ (17 Anlagen)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hekatron System Securi Pro (3 Anlagen)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schrack Integral (7 Anlagen)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Securiton Securifire (4 Anlagen)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Siemens (4 Anlagen)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wagner Algorex A-09 (1 Anlage)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wagner Algorex Z-04 (1 Anlage)

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wagner Algorex Z-05 (1 Anlage)

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wagner Algorex Z-08 (1 Anlage)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungsleistungen an BMA:

— Inspektion und Wartung von BMA und Ihren Komponenten,

— Instandsetzung im Zuge der Inspektion und Wartung,

— Instandsetzung aufgrund von Anlagenstörungen mit einer Reaktionszeit von 10 Stunden (Der Leistungserbringer hat für die gesamte Vertragslaufzeit (24 h/Tag) innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden, nach Benachrichtigung durch Fraport, durch ein Störfax bzw. telefonisch, mit den Unterstützungsmaßnahmen bzw. Instandsetzungsmaßnahmen vor Ort zu beginnen),

— die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Unterbrechungszeiten von Anlagen oder Anlagenteile so kurz wie möglich gehalten werden,

— Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr,

— Mitwirkung bei der jährlichen „Wirk-Prinzip-Prüfung“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-Mann Wartungssystem:

Rabattierung-Tabelle wird mit den Ausschreibungsunterlagen versandt.

— Abfrage Prozentsatz je Anlage bei der Einführung,

— Auflistung gepl. Umrüstung.

Wertung der Angebotspreise:

— Umrüstung 2020 => Rabatt für das Jahr 2021 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2021 => Rabatt für das Jahr 2022 bis 2025 gewertet,

— Umrüstung 2022 => Rabatt für das Jahr 2023 bis 2025 gewertet.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Allgemeine Informationen zu den Ziffern III.1.1 bis III.1.3:

Die nach den Ziffern III.1.1 bis III.1.3 geforderten Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) zum Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen gemäß den §§ 123 und 124 GWB (Ziffer III.1.1)), der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Ziffer III.1.2)) und der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (Ziffer III.1.3)) sind in einem Dokument „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“, das unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt wird, aufgeführt. Das Dokument „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“ entspricht in seinem Aufbau und der Bezifferung dem Formular dieser Auftragsbekanntmachung-Sektoren.

Die informatorischen Vergabeunterlagen werden ebenfalls unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt. Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten (vgl. VI.3.).

Zur Abgabe der nach den Ziffern III.1.1 bis III.1.3 geforderten Eigenerklärungen können die Formblätter:

— „Teilnahmeantrag/Vordruck Eignungsnachweise“,

— „Verpflichtungserklärung" andere Unternehmen „(Eignungsleihe gem. § 47 SektVO)“,

— „Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer (Unteraufträge gem. § 34 SektVO)“ und

— „Bewerber-/Bietergemeinschaftserklärung“ verwendet werden.

Die Formblätter sind Bestandteile des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil B“, das unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt wird.

1) Das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß den §§ 123 und 124 GWB ist gemäß den Ausführungen unter Ziffer III.1.1) des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“ zu belegen. Es wird auf die Ausführungen des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“, das unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt wird, verwiesen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit ist gemäß den Ausführungen unter Ziffer III.1.2) des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“ zu belegen. Es wird auf die Ausführungen des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“, das unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt wird, verwiesen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit ist gemäß den Ausführungen unter Ziffer III.1.3) des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“ zu belegen. Es wird auf die Ausführungen des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“, das unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt wird, verwiesen.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Die Vergabestelle macht von der Möglichkeit des § 45 SektVO, die Anzahl der geeigneten Bewerber/Bewerbergemeinschaften zu begrenzen, keinen Gebrauch. Es ist allein nach den Ausführungen dieser Vergabebekanntmachung und des Dokumentes „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A“, das unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt wird, das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Ziffer III.1.1), die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (Ziffer III.1.2) und die technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Ziffer III.1.3) nachzuweisen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Bezüglich der geforderten Kautionen und Sicherheiten wird auf die Angebotsaufforderung und die Vergabeunterlagen verwiesen.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Eine Bewerber-/Bietergemeinschaft hat bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist eine Erklärung abzugeben:

— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

— in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,

— dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder in allen Phasen des Vergabeverfahrens und auch während der Auftragsdurchführung gegenüber dem AG rechtsverbindlich vertritt,

— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ein Nachweis der Vertretungsbefugnis des bevollmächtigten Vertreters der Bewerbergemeinschaft ist erst auf gesondertes Verlangen des AGs vorzulegen. Zur Abgabe der Eigenerklärungen kann Formblatt „Bewerber-Bietergemeinschaftserklärung“ verwendet werden. Das Formblatt ist Bestandteil des Dokumentes „Ergänzung zur Bekanntmachung Teil B“ und wird unter der Adresse www.vergabe.rib.de elektronisch zur Verfügung gestellt.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zertifizierung nach DIN 14675

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ablauf des Verfahrens:

Es ist beabsichtigt, die Bieter, die ihre Eignung nachgewiesen haben, in einer oder mehreren Verhandlungsrunden durch Ausscheiden der weniger wirtschaftlichen Angebote stufenweise zu reduzieren. Die Auftraggeberin behält sich jedoch gleichwohl vor, den Zuschlag bereits auf Grundlage der ersten verbindlichen Angebote nach Prüfung der Eignung ohne weitere Verhandlungen und ohne die Einholung weiterer Angebote zu erteilen.

Ergänzungen zur Bekanntmachung:

Es wird auf alle weiteren Ausführungen der „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A und B“, verwiesen. Die „Ergänzungen zur Bekanntmachung Teil A und B“ werden elektronisch auf der Plattform www.vergabe.rib.de zur Verfügung gestellt.

Die „informatorischen Vergabeunterlagen“ werden ebenfalls elektronisch auf der Plattform www.vergabe.rib.de zur Verfügung gestellt; siehe Ziffer I.3) dieser Bekanntmachung.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass entgegen § 41 Abs. 1 SektVO die Vergabeunterlagen nicht vollständig sind und daher nicht zur Angebotsabgabe verwendet werden können. Gemäß § 41 Abs. 4 SektVO und auf Grundlage von § 107 Abs. 2 Nr. 1 GWB erhalten nur diejenigen interessierten Unternehmen, die sich form- und fristgerecht beworben und registriert haben, die für die Abgabe eines ersten verbindlichen Angebotes zu verwendenden vollständigen Vergabeunterlagen. Die zur Angebotsabgabe zu verwendenden Vergabeunterlagen werden nebst allen Unterlagen dann digital über die Plattform www.vergabe.rib.de zur Verfügung gestellt. Der mit dieser Vorgehensweise bewirkte Schutz der Vertraulichkeit der Informationen ist notwendig, um die Sicherheitsinteressen im Sinne des § 107 Abs. 2 GWB, die u. a. für die Auftraggeberin in § 8 Abs. 1 LuftSiG konkretisiert werden, zu wahren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Einlegung von Rechtsbehelfen:

Gemäß § 160 Abs. 3 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber der Auftraggeberin nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der zu Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber der Auftraggeberin gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-Str. 16
Bonn
53113
Duitsland

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019