Diensten - 194197-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Patras: Beveiligingsdiensten

2019/S 081-194197

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Organismos Limenos Patron A.E.
Ktirio Ypiresion O.L.PA. A.E., Notios Limenas Patron
Patra
263 33
Griekenland
Contactpersoon: Stayros Bas. Antypas
Telefoon: +30 2610365161
E-mail: santipas@patrasport.gr
Fax: +30 2610365160
NUTS-code: EL632

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.patrasport.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας χώρων αρμοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, από έκνομες ενέργειες [ISPS].

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.ΕΠ.Υ.Α.) [κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει], όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877).

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στον έλεγχο πρόσβασης προσώπων και οχημάτων, στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους· ιδιαίτερα, από τα σημεία ελέγχου του επιβατικού σταθμού λιμένος Πατρών, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-rays), επιτήρηση συστημάτων CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Κ.Ε.Α.Λ.Ε.), τήρηση βιβλίων εισερχομένων - εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων κ.λπ..

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 145 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL632
Voornaamste plaats van uitvoering:

Χώροι αρμοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.: Βόρειος - Νότιος Λιμένας Πατρών.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι η εκτιμώμενη αξία τής σύμβασης αφορά στη χρονική διάρκεια τής σύμβασης, για 2+1 έτη (δυνατότητα παράτασης) και το δικαίωμα προαίρεσης (+10 %), για αύξηση τού διατιθέμενου προσωπικού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 145 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα παράτασης 12 μηνών, έπειτα από λήψη απόφασης τού αναθέτοντος φορέα.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Δικαίωμα αναθέτοντος φορέα, για αύξηση διατιθέμενου προσωπικού, κατά 10 % (μέγιστο).

Δικαίωμα αναθέτοντος φορέα, για μείωση διατιθέμενου προσωπικού, κατά 15 % (μέγιστο).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.

Άρθ. 2.2.2.1) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., επί της βασικής σύμβασης (2 έτη), μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προαιρέσεως και της παρατάσεως, ήτοι είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (26 200,00 EUR).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλείας (Ι.ΕΠ.Υ.Α.) [κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει], όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Κτίριο Υπηρεσιών Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., λιμένας Πατρών.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών
Αθήνα
Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019