Diensten - 194200-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Granada: Reinigingsdiensten

2019/S 081-194200

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Gerente de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S. A.
Nationaal identificatienummer: A18027722
Postadres: C/ Molinos, 58-60
Plaats: Granada
NUTS-code: ES614 Granada
Postcode: 18009
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerente de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S. A.
E-mail: gaa.licitaciones@emasagra.net
Telefoon: +34 958242200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.emasagra.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QSlwZhHI4GyXQV0WE7lYPw%3D%3D

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actuaciones de limpieza y adecuación del tramo urbano del río Genil a su paso por Granada

Referentienummer: Servicios L- 2/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 666 371.16 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111213 Ruimen van bouwterreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES614 Granada
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 666 371.16 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años más 2 posibles prórrogas de 1 año cada una.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019