Diensten - 194205-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Uitvoeren van marktonderzoek

2019/S 081-194205

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholms läns landsting, Trafiknämnden
Nationaal identificatienummer: 232100-0016
Postadres: 105 73
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 105 73
Land: Zweden
Contactpersoon: Therese Genetay
E-mail: therese.genetay@sll.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sl.se

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling avseende trafikmätningar via manuella trafikstudier

Referentienummer: TN 2019-0145
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019