Diensten - 194206-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 081-194206

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
2274586-3
PL 100, HSL
Helsinki
00077
Finland
Telefoon: +358 947664444
E-mail: hankinnat@hsl.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hsl.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hsl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=229277&tpk=db61d08d-e8ab-4517-80c7-6eaa2fc98398
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tarjouspyyntö HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen ja laatututkimuksen toteuttamisesta

Referentienummer: 100/02.08.00.00/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (y-tunnus 2274586-3) pyytää tarjoustanne osa-alueesta 1: joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksesta (ASTY) ja osa-alueesta 2: joukkoliikenteen laatututkimuksesta (JOLA). Tarjoaja voi tarjota jompaa kumpaa tai molempia osa-alueita. Muut osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat suomen kielellä, ja tarjous tulee antaa suomen kielellä. Palvelut tulee toimittaa kokonaisuudessaan äidinkielen tasoisella suomen kielellä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely (ASTY)

Perceel nr.: 1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Asiakastyytyväisyystutkimus

Tutkimuksen avulla selvitetään Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Kauniaisen, Kirkkonummen, Siuntion, Tuusulan ja Sipoon sisäisen ja seudullisen bussiliikenteen matkustajien mielipiteitä joukkoliikennepalveluista. Lisäksi tutkimuksella selvitetään raitio-, metro-, lähijuna- ja Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajien mielipiteitä joukkoliikennepalveluista. Tutkimus tehdään kyselynä busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa vuosittain tammikuun puolesta välistä marraskuun loppuun. Suomenlinnan lauttaliikenteessä tutkimukset tehdään erillisen aikataulun mukaan. Kyselytutkimuksen sisältöä, laajuutta ja menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteenä 1a olevassa alustavassa työohjelmassa ja liitteenä 2a olevassa otostaulukossa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen kenttätyö tehdään ajalla 13.1.2020–30.11.2021.

Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty osa-alueen 1. asiakastyytyväisyyskyselyn osalta tarjouspyynnön liitteissä 1a–7a ja 9. Liitteet 8a1, 8b1 ja 10 ovat tarjouslomakkeita, ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perussopimuskauden jälkeen osapuolet voivat jatkaa sopimuskautta kokonaan tai osittain enintään kahdella (2) vuodella erillisillä vuoden mittaisilla sopimuskausilla (1+1 vuotta) sopimalla siitä kirjallisesti vuosittain. Optiokauteen sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tilataan erikseen esimerkiksi raportointi- ja tietojenkäsittelytyötä. Katso myös liite 10.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimuksen (JOLA)

Perceel nr.: 2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laatututkimus Tutkimuksen avulla selvitetään Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Kauniaisen, Kirkkonummen, Siuntion, Tuusulan ja Sipoon sisäisen ja seudullisen bussiliikenteen sekä raitio-, metro- ja lähijunaliikenteen kaluston kuntoa. Tutkimusta tehdään vuosittain kahden (2) tutkimuskauden havainnointitutkimuksella busseissa, raitiovaunuissa, metroissa ja lähijunissa. Tutkimuskaudet kestävät tammikuusta toukokuulle ja syyskuusta marraskuulle. Havainnointitutkimuksen sisältöä, laajuutta ja menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteenä 1b olevassa alustavassa työohjelmassa ja liitteenä 2b olevassa otostaulukossa.

Laatututkimuksen kenttätyö tehdään ajalla 13.1.2020–30.11.2024.

Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty osa-alueen 2. joukkoliikenteen laatututkimuksen osalta liitteissä 1b–3b, 5b ja 7b, Liitteet 8a2, 8b2 ja 10 ovat tarjouslomakkeita, ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Perussopimuskauden jälkeen osapuolet voivat jatkaa sopimuskautta kokonaan tai osittain enintään kahdella (2) vuodella erillisillä vuoden mittaisilla sopimuskausilla (1+1 vuotta) sopimalla siitä kirjallisesti vuosittain. Optiokauteen sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tilataan erikseen esimerkiksi raportointi- ja tietojenkäsittelytyötä. Katso myös liite 10.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

HSL

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019