Diensten - 194207-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Graz: Database- en besturingssoftware

2019/S 081-194207

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Energie Steiermark Technik GmbH
Leonhardgürtel 10
Graz
8010
Oostenrijk
Contactpersoon: Jannina Weber, BA
Telefoon: +43 316900054228
E-mail: jannina.weber@e-steiermark.com
Fax: +43 316900022939
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.e-steiermark.com

Adres van het kopersprofiel: http://e-steiermark.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://e-steiermark.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=319
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://e-steiermark.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://e-steiermark.vemap.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E/4HANA newGL

Referentienummer: 2019-0074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Datenextraktion aus dem bestehenden SAP-ERP-System des AG und Import in ein neues System auf HANA-DB (Carve-out) Einführung Neues Hauptbuch mit getrennten Ledgern und Belegsplit (newGL) Bereinigung von diversen importierten Stamm- und Bewegungsdaten (Datenbereinigung)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Graz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Datenextraktion aus dem bestehenden SAP-ERP-System des AG und Import in ein neues System auf HANA-DB (Carve-out) Einführung Neues Hauptbuch mit getrennten Ledgern und Belegsplit (newGL) Bereinigung von diversen importierten Stamm- und Bewegungsdaten (Datenbereinigung)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Salzamtgasse 3
Graz
8010
Oostenrijk
Telefoon: +43 31680290
E-mail: lvwg@lvwg-stmk.gv.at
Fax: +43 31680297215

Internetadres: http://www.lvwg-stmk.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Salzamtgasse 3
Graz
8010
Oostenrijk
Telefoon: +43 31680290
E-mail: lvwg@lvwg-stmk.gv.at
Fax: +43 31680297215

Internetadres: http://www.lvwg-stmk.gv.at

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019