Diensten - 194208-2019

25/04/2019    S81

Polen-Stettin: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 081-194208

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Bytomska 7
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 70-603
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Gadomska
E-mail: przetargi@port.szczecin.pl
Telefoon: +48 914308364
Fax: +48 914308398

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.port.szczecin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.port.szczecin.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu.

Referentienummer: NZ-092/2/UE-2/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w granicach portu morskiego w Świnoujściu, oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów, w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.7.2019 r.) do 30.6.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na Część A Szczecin i Część C Świnoujście.

Część A Szczecin – odpady płynne (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol).

Część C Świnoujście – odpady płynne (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część A Szczecin

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Port Szczecin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.7.2019 r.) do 30.6.2021 r.

Granice portu morskiego w Szczecinie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.6.2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. nr 119, poz. 1010, z późn. zm.).

A.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz przetwarzania następujących rodzajów odpadów ze statków:

1) Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (zał. I Konwencji Marpol), w tym:

a) zaolejone wody zęzowe (m.in. kod: 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach),

b) pozostałości olejowe (szlam) (m.in. kod: 13 05 02*- szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach),

c) zużyte oleje przepracowane (m.in. kod: 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).

2) Ścieki fekalne (zał. IV Konwencji Marpol).

3) Pozostałości z oczyszczania spalin (zał. VI Konwencji Marpol), tj.: katalizatory, sadze, filtry itp. (m.in. kod: 10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne).

2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz „Planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Szczecinie”, oraz „Informacją o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: 100 % / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część C Świnoujście

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Port Świnoujście

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Świnoujściu, oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów, w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.7.2019 r.) do 30.6.2021 r.

Granice portu morskiego w Świnoujściu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.10.2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz.U. z 2010 r. nr 190, poz. 1275).

B.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz zagospodarowywania następujących rodzajów odpadów ze statków:

1) Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (zał. I Konwencji Marpol), w tym:

a) zaolejone wody zęzowe (m.in. kod: 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach),

b) pozostałości olejowe (szlam) (m.in. kod: 13 05 02*- szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach),

c) zużyte oleje hydrauliczne i smarowe (m.in. kod: 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).

2) Ścieki fekalne (zał. IV Konwencji Marpol).

3) Pozostałości z oczyszczania spalin (zał. VI Konwencji Marpol), tj.: katalizatory, sadze, filtry itp. (m.in. kod: 10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne)

2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz „Planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Świnoujściu” oraz „Informacją o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: 100 % / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Minimalny poziom zdolności dla części A Szczecin (odpady płynne):

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą odbieranych ze statków w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego oraz wodnego,

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, przez cały okres trwania umowy,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszczania spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania ścieków fekalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Minimalny poziom zdolności dla części C Świnoujście (odpady płynne):

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą odbieranych ze statków w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego oraz wodnego,

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, przez cały okres trwania umowy.,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiających wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszczania spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszczania spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu wodnego w porcie zewnętrznym,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania ścieków fekalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Minimalny poziom zdolności dla Części A:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 150 000,00 PLN.

Minimalny poziom zdolności dla Części C:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 150 000,00 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla części, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Minimalny poziom zdolności dla Części A:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną lub więcej usług, w ramach których odebrał co najmniej 800 m3 płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą oraz co najmniej 250 m3 ścieków.

Minimalny poziom zdolności dla Części C:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną lub więcej usług, w ramach których odebrał co najmniej 1 900 m3 płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą oraz co najmniej 200 m3 ścieków.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności w zakresie odbioru odpadów płynnych zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się odbiorami odpadów, z których będzie wynikało, iż odebrał odpady na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla części, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

Minimalny poziom dla zdolności technicznych:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, będącymi w gotowości co najmniej takimi narzędziami i urządzeniami technicznymi i w ilościach jakie zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części A Szczecin i części C Świnoujście.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań zamawiającego określonych dla części, na które wykonawca będzie składał ofertę, za wyjątkiem:

— jednostki pływającej do odbioru odpadów płynnych – niezależnie od ilości części, na które wykonawca będzie składał ofertę wystarczające będzie dysponowanie jedną jednostką o pojemności min. 50 m3.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) Ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) wymaganych prawem decyzji/zezwoleń administracyjnych, potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego i wodnego;

b) sytuacji finansowej i ekonomicznej (środki na koncie lub zdolność kredytowa);

b) zdolności technicznej i zawodowej (wykaz usług oraz wykaz urządzeń technicznych).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla części A Odpady płynne - Szczecin (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol): 20 872,00 PLN.

Dla części C Odpady płynne - Świnoujście (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol): 41 296,00 PLN

W przypadku gdy wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wniesie wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów określonych dla części, na które wykonawca będzie składał ofertę.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców określona została w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Kwiecień 2021 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.8. SIWZ składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126 ze zm.), tj.:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d.)) i 21) ustawy;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4.9. SIWZ składa również dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ litera c) i d).

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 4.10. SIWZ stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.8. SIWZ litera a) i b), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.9. SIWZ,

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d.)) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 4.7. SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4.14. SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wymienione w pkt. 4.8. SIWZ lub odpowiednio 4.9., 4.11., 4.12. SIWZ (składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania) składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019