Diensten - 194215-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reiniging van gebouwen

2019/S 081-194215

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Q2801660H
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3
Madrid
28020
Spanje
Telefoon: +34 913008445
E-mail: jserranorivas@adif.es
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la subdirección de estaciones norte

Referentienummer: 2.18/24610.0066
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la subdirección de estaciones norte.

— Lote 1: Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Bilbao,

— Lote 2: Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Miranda.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 878 289.91 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Bilbao

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Estación de Bilbao Abando, plaza Circular, 2, 48008 Bilbao.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Bilbao.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Miranda

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Estación de Miranda de Ebro, plaza de la Estación, s/n, 09200 (Burgos).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Miranda.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cualitativos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-487084
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.18/24610.0067
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Bilbao

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingeniería de Sanitización y Conservación, S. A. U.
A78015112
C/ Pegaso, 39
Madrid
28043
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 476 296.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 434 898.83 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.18/24610.0068
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicio de limpieza de las estaciones multioperador de la Jefatura de Estaciones de Miranda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingeniería de Sanitización y Conservación, S. A. U.
A78015112
C/ Pegaso, 39
Madrid
28043
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 445 051.17 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 443 391.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano de Contratación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
C/ de la Hiedra, 9 (final avenida Pío XII)
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 917674390

Internetadres: http://www.adif.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) – Subdirección de Contratación de Desarrollo de Negocio Corporativo
C/ Agustín de Foxá, 46, edificio Comercial, 3 ª planta; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 913008123
E-mail: dcontratacion.dgei@adif.es
Fax: +34 913007043

Internetadres: http://www.adif.es

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) – Subdirección de Contratación de Desarrollo de Negocio Corporativo
C/ Agustín de Foxá, 46, edificio Comercial, 3 ª planta; Estación de Chamartín
Madrid
28036
Spanje
Telefoon: +34 913008123
E-mail: dcontratacion.dgei@adif.es
Fax: +34 913007043

Internetadres: http://www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019