Diensten - 194216-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Luchtvervoer

2019/S 081-194216

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Roemenië
Contactpersoon: Elena Ionescu — Departament Achiziții
Telefoon: +40 212038282
E-mail: eionescu@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de transport aerian pentru deplasările în interes de serviciu ale angajaților S.N. Nuclearelectrica S.A.

Referentienummer: 10874881/2018/1109.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia are ca obiect servicii de transport aerian, constand in bilete de avion, necesare pentru deplasarile in afara Romaniei, in interes de serviciu, ale conducerii si angajatilor S.N.N.

Principalele destinatii vor fi Statele Membre ale Uniunii Europene, SUA si Canada, existand insa si posibilitatea efectuarii de deplasari in alte tari decat cele anterior enumerate.

Cantitatile minime si respectiv maxime estimate pe durata acordului cadru/unui contract subsecvent sunt urmatoarele:

Pe durata acordului cadru: minim 50 de bilete, maxim 850 de bilete.

Pe durata unui contract subsecvent: minim 1 bilet, maxim 20 bilete.

Serviciile de transport aerian vor consta in principal in efectuarea de rezervari si emiterea de bilete de avion.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 160 241.39 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

SNN S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviciile de transport aerian vor consta in principal in efectuarea de rezervari si emiterea de bilete de avion, cu respectarea urmatoarelor conditii:

— se vor utiliza curse directe regulate, cu sau fara escala, pe cele mai rapide rute,

— in cazul in care, pentru anumite destinatii nu exista curse directe, se vor alege cursele indirecte cele mai eficiente, cu nu mai mult de 3 zboruri in total efectuate cu aceeasi companie aeriana sau companii diferite,

— Prestatorul de servicii va aloca pentru relatia contractuala cu SNN un numar de minim 2 persoane atestate IATA si cu o vechime de minim 2 ani in activitatea de ticketing,

— Prestatorul de servicii va pune la dispozitia Achizitorului un serviciu de tip „call center”, de asistenta pentru pasageri, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, printr-un departament de asistenta dedicat al operatorului economic,

— la solicitarea Achizitorului, prestatorul de servicii va intreprinde toate masurile necesare schimbarii, fara costuri suplimentare, a datei de calatorie sau a numelui persoanei anuntate initial. In cazul anularii calatoriei din diferite motive (inclusiv neobtinerea vizei, daca va fi cazul), prestatorul va lua toate masurile in vederea minimizarii costurilor pentru a servi in cel mai bun mod posibil interesele Achizitorului,

— Prestatorul nu va percepe Achizitorului tariful de servicii pentru rezervarile de bilete care nu se finalizeaza cu un contract subsecvent,

— la solicitarea expresa a Achizitorului operatorii economici vor include în ofertele înaintate cu ocazia reofertării informaţii cu privire la legăturile aeriene şi terestre (dacă este cazul) din ţara de destinaţie (cale ferată/auto), informaţii necesare pentru ca delegaţii autorităţii contractante să ajungă la destinaţia finală a deplasării la data solicitată.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prin „experienta personalului” se intelege numarul de ani de experienta dovedita in activitatea de agent de ticketing acreditat IATA (Asociatia Internationala de Trans [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 102-203-128
Benaming:

Raportare Trim. 1 2019 — bilete avion — 6 bucăți

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Danco Pro Communication S.R.L.
RO 9482566
Str. Mr. Ion Coravu nr. 29C
București
021972
Roemenië
Telefoon: +40 212500221
E-mail: office@dancopro.ro
Fax: +40 212503312
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dancopro.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 875.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 598.83 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 245
Benaming:

Raportare Trim. 1 2019 — bilete de avion — 1 bucată

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximtur
RO 3553943
Str. Nichita Stănescu nr. 16
Cluj-Napoca
400366
Roemenië
Telefoon: +40 364803803
E-mail: radu.hriniuc@eximtur.ro, dorel.muresan@eximtur.ro, iulia.soos@eximtur.ro
Fax: +40 364803804
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.eximtur.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 875.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 554.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67-246-69-87-70-63-198-103-202-200
Benaming:

Raportare Trim. 1 2019 — bilete de avion — 11 bucăți

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Travel Time D&R S.R.L.
17926970
Str. Trestiana nr. 13, sector 4
București
040374
Roemenië
Telefoon: +40 213121252
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Fax: +40 213121272
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.travel-time.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 875.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 705.92 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 222-197-76-77-275-274
Benaming:

Raportare Trim. 1 2019 — bilete de avion — 6 bucăți

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Olimpic International TURISM S.R.L.
RO 6519768
Str. Vişana nr. 5, sector 4
București
040392
Roemenië
Telefoon: +40 213305658
E-mail: congress@olimpic.ro
Fax: +40 213305123
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.olimpic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 875.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 382.24 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 143
Benaming:

Servicii de transport aerian pentru deplasările în interes de serviciu ale angajaților S.N. Nuclearelectrica S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Danco Pro Communication S.R.L.
RO 9482566
Str. Mr. Ion Coravu nr. 29C
București
021972
Roemenië
Telefoon: +40 212500221
E-mail: office@dancopro.ro
Fax: +40 212503312
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dancopro.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Travel Time D&R S.R.L.
17926970
Str. Trestiana nr. 13, sector 4
București
040374
Roemenië
Telefoon: +40 213121252
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Fax: +40 213121272
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.travel-time.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximtur
RO 3553943
Str. Nichita Stănescu nr. 16
Cluj-Napoca
400366
Roemenië
Telefoon: +40 364803803
E-mail: radu.hriniuc@eximtur.ro, dorel.muresan@eximtur.ro, iulia.soos@eximtur.ro
Fax: +40 364803804
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.eximtur.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BBook Bed and Breakfast S.R.L.
RO 30394080
Str. Maxim Gorki nr. 2
București
010991
Roemenië
Telefoon: +40 733123534
E-mail: mihai@bbook.ro
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.bbook.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Olimpic International Turism S.R.L.
RO 6519768
Str. Vişana nr. 5, sector 4
București
040392
Roemenië
Telefoon: +40 213305658
E-mail: congress@olimpic.ro
Fax: +40 213305123
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.olimpic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 650 000.00 RON
Laagste offerte: 0.50 RON / Hoogste offerte: 15.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
S.N. Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Roemenië
Telefoon: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315

Internetadres: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019