Diensten - 194218-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting

2019/S 081-194218

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Enefit Green AS
11184032
Lelle tn 22
Tallinn
11318
Estland
Contactpersoon: Leida Uibo
Telefoon: +372 4652229
E-mail: leida.uibo@energia.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.energia.ee

I.1)Naam en adressen
VV Tuulepargid OÜ
11427730
Lelle tn 22
Tallinn
11318
Estland
Contactpersoon: Leida Uibo
Telefoon: +372 4652229
E-mail: leida.uibo@energia.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1542499/general-info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tuuleparkide seadmete avariiremont- ja hooldustööd

Referentienummer: 204340
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hanke eesmärk on teostada Noarootsi vallas paiknevas Aulepa tuulepargis 16-nele WinWind OY WWD3 tuulikule ja Vanaküla tuulepargis 3-le WinWind OY WWD3 tuulikule avariihooldust ja -remonti koos vajalike varuosade tarnimisega lepingus toodud tingimustel ja vastavalt WWD3 hooldusjuhendites, Eesti Green AS juhendites ja muudes Eesti Vabariigi õigusaktides toodule (Vt. RHAD lisa 1 Tehniline kirjeldus)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noarootsi vallas, Aulepa külas Aulepa tuulepark, (16 tuulikud) ja Vanaküla külas Vanaküla tuulepark, (3 tuulikud).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hanke eesmärk on teostada Noarootsi vallas paiknevas Aulepa tuulepargis 16-nele WinWind OY WWD3 tuulikule ja Vanaküla tuulepargis 3-le WinWind OY WWD3 tuulikule avariihooldust ja -remonti koos vajalike varuosade tarnimisega lepingus toodud tingimustel ja vastavalt WWD3 hooldusjuhendites, Eesti Green AS juhendites ja muudes Eesti Vabariigi õigusaktides toodule (Vt. RHAD lisa 1 Tehniline kirjeldus)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-034668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TO-TKO-5/589
Benaming:

Tuuleparkide seadmete avariiremont- ja hooldustööd

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019