Diensten - 194222-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Spanje-Madrid: Wegvervoersdiensten

2019/S 081-194222

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, Dirección General Económico-Financiera, Gerencia de Área de Compras y Patrimonio
Q2801659J
Avenida Pío XII, 110
Madrid
28036
Spanje
Contactpersoon: dccp@renfe.es
E-mail: dccp@renfe.es
Fax: +34 913007479
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.renfe.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe

Referentienummer: 2018-01702
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 645 067.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-070647

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Servicios de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Loomis Spain, S. A.
A79493219
C/ de los Ahumaos, 35-37
Madrid
28052
Spanje
NUTS-code: ES300

Internetadres: www.loomis.es

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 651 955.99 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 645 067.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019