Diensten - 194229-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Finland-Helsinki: Reparatie en onderhoud van roltrappen

2019/S 081-194229

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Helsingin kaupunki liikenneliikelaitos
0201256-6
PL 53250
Helsinki
00099
Finland
E-mail: hankinta.hkl@hel.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hel.fi/hkl/fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelu

Referentienummer: 33H/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50740000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen metroasemien hissien ja liukuportaiden huoltoa- ja kunnosapitoa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen metroasemien hissien ja liukuportaiden huoltoa- ja kunnosapitoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 30
Prijs - Weging: 70/30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Viiden (5) vuoden optio länsimetron tasonvaihtolaitteiden kunnossapitoon nykyisen voimassa olevan huoltospimuksen päätyttyä.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 051-113877
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600012413
Benaming:

Huolto- ja kunnossapitosopimus HKL:n metroasemien hissien kunnossapidosta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kone Hissit Oy
1904292-1
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600012587
Benaming:

Huolto- ja kunnossapitosopimus HKL:n metroasemien liukuportaiden kunnossapidosta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kone Hissit Oy
1904292-1
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Huolto- ja kunnossapitosopimus HKL:n metrosemien liukuportaiden kunnossapidosta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suomen Hissiurakointi Oy
0791932-7
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019