Diensten - 194231-2019

25/04/2019    S81    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне 

България-Медникарово: Услуги по технически изпитвания и контрол

2019/S 081-194231

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: Обл. Стара Загора
Град: с. Медникарово
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6294
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Манева
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Телефон: +359 42663602
Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/17-60-19

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Безразрушителен контрол на метала — обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи на елементи в електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Референтен номер: 60-141-17
II.1.2)Основен CPV код
71630000 Услуги по технически изпитвания и контрол
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на безразрушителен контрол на металната структура, металография по метода на репликите на колена на блок 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 51 393.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

На територията на „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на безразрушителен контрол на металната структура, металография по метода на репликите на колена на блок 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 071-135583
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 48
Наименование:

Извършване на безразрушителен контрол на металната структура, металография по метода на репликите на колена на блок 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ансист 98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121659446
Пощенски адрес: район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 19, вх. Б, ет. 2, ап. 22
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1510
Държава: България
Електронна поща: office@ansyst.com
Телефон: +359 28328855
Факс: +359 28328855
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 51 393.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Част 6, глава 27, чл.197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019