Diensten - 194232-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Reparatie van bussen

2019/S 081-194232

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_71040624
Akácfa utca 15.
Budapest
1980
Hongarije
Contactpersoon: Schifner Marianna
Telefoon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 14616524
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Volvo hibrid autóbuszok sérüléses javítása

Referentienummer: EKR000175182018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50113100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Volvo gyártmányú, hibrid üzemű autóbuszok nem tervezett és sérüléses javítása

A beszerzés tárgya a BKV Zrt. tulajdonában lévő, jelenleg 40 db hibrid üzemű autóbusz esetében az üzemeltetés során jelentkezett, nem tervezett járműhibák és a balesetben sérült járművek javítása, a járművek forgalomképes állapotának helyreállítása.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 44 107 521.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50113100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. Cinkota Divízió telephelye1165 Budapest, Bökényföldi út 122. Indokolt esetben telephelyen kívüli helyszínen is végrehajtható a javítás.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

40 db Volvo gyártmányú, dízel-elektromos hibrid üzemű, szóló autóbusz (M3 kategóriájú haszongépjármű) esetében az üzemeltetés során jelentkezett előre nem látható okból keletkezett járműhibák javítása és a járművek forgalomképes állapotának helyreállítása.

Az egyes javítások műszaki tartalmának meghatározására a nyertes ajánlattevő által ajánlatkérő telephelyén elvégzett járműdiagnosztika után összeállítandó ajánlat alapján.

A javításhoz csak „E” vagy „e” jóváhagyási jellel, valamint - amennyiben az nem gyári első beépítésű, vagy gyári eredeti helyetti használhatósága hitelt érdemlő módon nem elismert - „H” minősítő jellel rendelkező pótalkatrész használható fel, ha az a vonatkozó jogszabályok alapján az adott termékkörbe tartozik. Ezen pótalkatrészek esetében ajánlatkérő kérésére nyertes ajánlattevőnek be kell tudnia mutatnia jogszabály szerinti tartalommal kiállított, minőséget tanúsító műbizonylatot vagy igazolnia kell a pótalkatrész gyártóműi eredetét.

Az egyes hibajavításokhoz tartozó gyártói javítási normaidőket nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően be kell mutatnia és a gyártó által meghatározott hibák elhárítása esetén legfeljebb e meghatározott normaidők maximuma számolható el.

Szakmai ajánlat:

— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú mellékletében előírt képesítéssel rendelkező szakemberekkel,

— Ajánlattevőnek nyertessége esetén rendelkeznie kell tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, célgépekkel, szerelési anyagokkal és a diagnosztikához szükséges valamennyi szoftverrel, valamint a szoftverek módosításához szükséges

Jogosultságokkal, melyről Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

— Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy külső javítások szükségessége esetén rendelkezik egyidejűleg 6 db autóbusz/haszonjármű javítási, karbantartási kapacitásával, illetve álláshellyel,

— Ajánlattevőnek Volvo partnerszerviz jogosultsággal kell rendelkeznie, melynek alátámasztására be kell nyújtania a Volvo vagy hivatalos magyarországi képviselete által kiállított igazolást.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Módszerek: 1. szempont pontozás, 2. szempont: fordított arányosítás

A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár a legalacsonyabb.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-269389
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: T-67/18
Benaming:

Volvo hibrid autóbuszok sérüléses javítása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_57825793
Cinkotai út 34.
Budapest
1172
Hongarije
Telefoon: +36 302935784
E-mail: zoltan.zn.nemeth@volvo.com
NUTS-code: HU11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 107 521.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők neve és adószáma:

Volvo Hungária Kft. 11841674-2-44

1172 Budapest, Cinkotai út 34. Magyarország

Varga József e.v. 47300910229

4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10. Magyarország

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019