Diensten - 194233-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Hongarije-Boedapest: Telecommunicatiediensten

2019/S 081-194233

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_93770046
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Szilovics Klára
Telefoon: +36 305583722
E-mail: szilovics.klara@mav-hev.hu
Fax: +00 000000000
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mav-hev.hu/hu

Adres van het kopersprofiel: http://mav-hev.hu/hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Távközlési szolgáltatások beszerzése.

Referentienummer: EKR000444402018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Szolgáltatási keretszerződés távközlési szolgáltatások beszerzése tekintetében.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 563 857 956.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
NUTS-code: HU120
Voornaamste plaats van uitvoering:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11., továbbá a MÁV-HÉV Zrt. telephelyei, állomásai.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV-HÉV Zrt. részére távközlési szolgáltatások beszerzése.

— Kapcsolástechnika (telefonközponti szolgáltatások) kalkulált mennyiségei:

Mellékállomás (normál analóg alközpont): 324 db

Többvonalas digitális mellékállomás (összesen 266 vonal): 81 db

Négyhuzalos digitális mellékállomás: 2 db

IP mellékállomási szolgáltatás mellékenként: 13 db

IP mellékállomási hangrögzítés szolgáltatás mellékállomásonként: 13 db

— Adatátviteli szolgáltatás:

Pont-pont közötti összeköttetések:

64 kbps: 13 db

Ethernet alapú adatátviteli összeköttetések:

5 Mbps: 22 db

20 Mbps: 6 db

25 Mbps: 5 db

50 Mbps: 3 db

75 Mbps: 1 db

100 Mbps: 4 db

150 Mbps: 2 db

250 Mbps (redundáns): 1 (2) db

— Kábelhálózat fenntartás:

Rézkábel-hálózat + szerelvényei: 87,5 km

— Egyéb szolgáltatások:

Külső távközlési szolgáltatók számláinak bontása;

Bejövő vonalak kézi kapcsolása, tudakozó (0-24 óráig);

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként értékbeli keretszerződést kíván kötni. A keretszerződés keretösszege a jelen pontban ismertetett kalkulált mennyiségek és a nyertes ajánlattevő által arra adott ajánlati árak szorzatának összege, szorozva a szerződés teljes időtartamával (opció nélküli), vagyis Keretösszeg = (kalkulált mennyiségek x ajánlati egységárak) x 3.

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként megjelölt 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért. Amennyiben Ajánlatkérő tárgyalást tart, úgy az ajánlati kötöttséget Ajánlatkérő a tárgyalások befejezésétől számítja.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 155-357113
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Távközlési szolgáltatások beszerzése.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.
EKRSZ_32145720
Bókay János utca 36–42.
Budapest
1083
Hongarije
Telefoon: +36 309142916
E-mail: laszlo.cserhati@nokia.com
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 563 857 956.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Call Center és Üzemeltetés

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a T-Systems Magyarország Zrt. (cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56., adószám: 12928099-2-44) és SIS Informatika Szolgáltató Kft. (cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12., adószám: 23994982-2-43), mint közös ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők a műszaki követelmények tárgyalásának lezárását követően benyújtott végleges műszaki ajánlattal kapcsolatos ajánlatkérői felvilágosítási kérésnek nem tettek eleget.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § (2)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019