Diensten - 194246-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Toezicht op uitvoering van de bouw

2019/S 081-194246

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 023-049623)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu którego działa: Centrum Realizacji Inwestycji, Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Contactpersoon: Jan Król
Telefoon: +48 327104996
E-mail: jan.krol@plk-sa.pl
Fax: +48 327104883
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.plk-sa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65": LOT A, LOT B, LOT C, LOT D.

Referentienummer: IREZA4/1b-216-1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.:

a) LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000),

b) LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800),

c) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),

d) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany nazwy projektu przy zachowaniu zakresu prac.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-049623

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
In plaats van:
Datum: 28/07/2019
Te lezen:
Datum: 11/09/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: