Diensten - 194248-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Duinkerken: Reparatie van vaartuigen

2019/S 081-194248

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-153005)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Port Maritime de Dunkerque
Postadres: port 2505 — 2505 route de l'Écluse Trystram — Département achats-marchés — porte 335 BP 46534
Plaats: Dunkerque Cedex 1
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59386
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Stéphane Gavaud (Renseignements administratifs)
E-mail: sgavaud@portdedunkerque.fr
Telefoon: +33 328287500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dunkerque-port.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance sur la vedette hydrographique «Fregate» du Grand Port Maritime de Dunkerque suite à un arrêt technique

Referentienummer: 19ANI002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50241100 Reparatie van vaartuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance sur la vedette hydrographique «Fregate» du Grand Port Maritime de Dunkerque suite à un arrêt technique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-153005

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: