Diensten - 194249-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Roemenië-Târgu Jiu: Reparatie en onderhoud van niet-elektrische machines

2019/S 081-194249

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
RO 30267310
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județ Gorj
Târgu Jiu
210140
Roemenië
Contactpersoon: Ioan Pop
Telefoon: +40 372819798
E-mail: ioan.pop@ceoltenia.ro
Fax: +40 253223248
NUTS-code: RO412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ceoltenia.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Reparare mori de cărbune și benzi Redller LN 3.1. tip 2” – S.E. Isalnița

Referentienummer: PD 13115, CUI procedura 30267310-2018-543.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul achizitorului:

S. CEO S.A. – Sediu Executiv Sucursala Electrocentrale Isalnita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: da, in SEAP.

Acord-cadru cu maxim 4 operatori.

Durata acordului cadru: 2 ani.

Valoarea estimata fara TVA: intre 140 329,62 si 3 601 793,58 RON.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de: 3 601 793,58 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de: 140 329,62 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de: 46 776,54 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de: 1 403 296,20 RON.

Fiind servicii de reparaţii accidentale care se vor efectua ori de cate ori este nevoie, contractele subsecvente se vor încheia pe o durata de 1 an. Daca nu există 4 operatori economici cu oferte admisibile, procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru poate continua numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care a/au prezentat oferta/oferte admisibila/admisibile.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 924/CEOSE
Benaming:

„Reparare mori de cărbune și benzi Redller LN 3.1. tip 2” – S.E. Isalnița

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Primaserv
17629570
Calea București nr. 85
Craiova
200473
Roemenië
Telefoon: +40 251541463
E-mail: licitatii@primaserv.ro
Fax: +40 351801815
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.primaserv.ro

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 3 684 607.74 RON

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Societatea C.E. Oltenia S.A. – Serviciul Legislație Achiziții Publice
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj
Târgu Jiu
210140
Roemenië
Telefoon: +40 372819797
E-mail: office@ceoltenia.ro

Internetadres: www.ceoltenia.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
50531000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411
NUTS-code: RO411
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: da, in SEAP.

Acord-cadru cu maxim 4 operatori.

Durata acordului-cadru: 2 ani.

Valoarea estimata fara TVA: intre 140 329,62 si 3 601 793,58 RON.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de: 3 601 793,58 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de: 140 329,62 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de: 46 776,54 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de: 1 403 296,20 RON.

Fiind servicii de reparaţii accidentale care se vor efectua ori de cate ori este nevoie, contractele subsecvente se vor încheia pe o durata de 1 an. Daca nu există 4 operatori economici cu oferte admisibile, procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru poate continua numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care a/au prezentat oferta/oferte admisibila/admisibile.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 759 713.00 RON
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Primaserv
17629570
Calea Bucureşti nr. 85
Craiova
200473
Roemenië
Telefoon: +40 251541463
E-mail: licitatii@primaserv.ro
Fax: +40 351801815
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.primaserv.ro

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Corectarea valorii contractului subsecvent la valoarea ofertata.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: majorarea pretului contractului este de: 79,38 % din pretul contractului initial.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 684 607.74 RON
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 759 713.00 RON