Diensten - 194264-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Spanje-Madrid: Cafetariadiensten

2019/S 081-194264

Sociale en andere specifieke diensten – concessieovereenkomsten

Vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Distrito de Chamberí
P2807900B
Plaza Chamberí, 4
Madrid
28010
Spanje
Contactpersoon: Distrito de Chamberí
Telefoon: +34 915886799
E-mail: gdchamberi@madrid.es
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f5zcWUsBbeQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0gOS3Syv2vnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concesión de servicios del Teatro Galileo del distrito de Chamberí

Referentienummer: 107/2018/03729
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55330000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concesión de servicios del Teatro Galileo del distrito de Chamberí.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 888 827.60 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teatro Galileo, Centro Cultural Galileo del distrito de Chamberí, c/ Galileo, 39, 28015 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concesión de servicios del Teatro Galileo del distrito de Chamberí.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 888 827.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 19:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Plaza de Chamberí, 8
Madrid
28010
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019