Diensten - 194266-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van de gunning van een concessie - Procedure voor de gunning van een concessie 

Roemenië-Piatra Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2019/S 081-194266

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Județul Neamț
Nationaal identificatienummer: 2612839
Postadres: Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Plaats: Piatra Neamț
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610004
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cătălin-Constantin Bordei
E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefoon: +40 233212890
Fax: +40 233211569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cjneamt.ro

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea operării Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț

Referentienummer: 190636/12.04.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000 Exploitatie van een stortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 235 436 049.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 122 965 057.30 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79930000 Gespecialiseerd ontwerpen
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90531000 Beheer van stortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO214 Neamţ
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Costul cel mai scazut
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 252

Afdeling IV: Procedure

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Delegarea operării Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
28/02/2019
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Eco Sud S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13838255
Postadres: Str. Ankara nr. 3, birou 3, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020344
Land: Roemenië
Telefoon: +40 212100425
Fax: +40 212102292
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 235 436 049.00 RON
Totale waarde van de concessie/het perceel: 122 965 057.30 RON