Leveringen - 194270-2019

Beknopt weergeven

25/04/2019    S81

Kroatië-Zagreb: Vuurwapens

2019/S 081-194270

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nationaal identificatienummer: 36162371878
Postadres: Ilica 335
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za nabavu, Ilica 335, Zagreb, HRVATSKA
Ter attentie van: Dubravko Golubić
E-mail: dgolubic3@mup.hr
Telefoon: +385 14887-215
Fax: +385 13788-826

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: www.mup.hr

Elektronische toegang tot informatie : https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019%2fS+018-0016722

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35320000 Vuurwapens

Beschrijving
Vuurwapens .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: - Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: HS PRODUKT d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 99175363728
Postadres: M. Bogovića 7
Plaats: Karlovac
Postcode: 47000
Land: Kroatië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 53 200 000,00 HRK
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 64 353 561,31 HRK