Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 194270-2019

Beknopt weergeven

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Kroatië-Zagreb: Vuurwapens

2019/S 081-194270

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nationaal identificatienummer: 36162371878
Postadres: Ilica 335
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za nabavu, Ilica 335, Zagreb, HRVATSKA
Ter attentie van: Dubravko Golubić
E-mail: dgolubic3@mup.hr
Telefoon: +385 14887-215
Fax: +385 13788-826

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: www.mup.hr

Elektronische toegang tot informatie : https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019%2fS+018-0016722

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35320000

Beschrijving
Vuurwapens .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: - Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: HS PRODUKT d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 99175363728
Postadres: M. Bogovića 7
Plaats: Karlovac
Postcode: 47000
Land: Kroatië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 53 200 000,00 HRK
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 64 353 561,31 HRK