Diensten - 194273-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Burg: Bewakingsdiensten

2019/S 081-194273

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Burg

Thomas-Müntzer-Str. 5 b
Contactpunt(en): FM 2.3
Ter attentie van: Konstanze Flad
39288 Burg
Duitsland
Telefoon: +49 3921-90-2410
E-mail: bwdlzburg@bundeswehr.org
Fax: +49 3921-90-442415

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.evergabe-online.de/

Elektronische toegang tot informatie : http://www.evergabe-online.de/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.evergabe-online.de/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Burg

Thomas-Müntzer-Straße 5b
Contactpunt(en): Angebotssammelstelle
39288 Burg
Duitsland
Telefoon: +49 3921900
E-mail: bwdlzburg@bundeswehr.org
Fax: +49 3921902129
Internetadres: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79713000, 79715000

Beschrijving
Bewakingsdiensten .
Patrouillediensten .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.5.2019 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.