Leveringen - 194276-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Prilep: Dieselbrandstof

2019/S 081-194276

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
JKP Komunalec Prilep
Aleksandar Makedonski 22b
Prilep
7500
Noord-Macedonië
Contactpersoon: Natasha Iskova Spirkoski
Telefoon: +389 48428992
E-mail: presskomunalec@yahoo.com
Fax: +389 48428992
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Successive Procurement of Motor Fuels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 950 000.00 MKD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-333402

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 05-2471
Benaming:

Successive Procurement of Motor Fuels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DPTU “BM OIL 2006” import-export Dooel
Stevan Dimeski Nishtakot 5a
Prilep
7500
Noord-Macedonië
NUTS-code: MK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 950 000.00 MKD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019