Diensten - 194277-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Skopje: Internetdiensten

2019/S 081-194277

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Education and Science
Nationaal identificatienummer: 1000
Postadres: st.Cyril and Methodius number 54
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Olivera Pavlovska
E-mail: olivera.pavlovska@mon.gov.mk
Telefoon: +389 3222-4531
Fax: +389 3222-4531

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mon.gov.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-nabavki.gov.mk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-nabavki.gov.mk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internet services for the needs of central and district primary schools, secondary schools, state student and pupils dormitories and for the schools in rural areas, as well as service for data transfer

Referentienummer: 00205/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72400000 Internetdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Internet services for the needs of central and district primary schools, secondary schools, state student and pupils dormitories and for the schools in rural areas, as well as service for data transfer from the secondary schools to the Data Center.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for the needs of central and district primary schools

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of internet service for the needs of central and district primary schools.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 500 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for secondary schools

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of internet service for secondary schools.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for the State students’ and pupils’ dormitories

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of internet service for the State students’ and pupils’ dormitories.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for schools in rural areas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of internet service for schools in rural areas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of service for data transfer from secondary schools to the Data center

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000 Internetdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of service for data transfer from secondary schools to the Data center.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Document for registered activity In order to establish its capacity for performance of professional duty, the economic operator should submit a document for registered business as evidence that it is registered as a physical or legal entity for performance of activities related to the subject of the public procurement agreement or evidence that the operator belongs to an adequate professional association, in accordance with the regulations of the country where the operator is registered,

— In the course of establishing the capacity of the operator to perform professional activity, the contracting authority shall require from economic operators to submit evidence issued by the competent body on completed special conditions for performance of activity, as prescribed by law, which are related to the subject of the agreement, in this case the provider, in accordance with the Law on Electronic communications must be registered in the official records of AEC.

In order for an economic operator to evidence capacity for performance of professional activity, they must provide the following:

— A document for registered activity,

— Certificate on completed registration by the official AEC records.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— The provider must have employed or contracted professional qualified staff for the service subject of this public procurement, certified for management and maintenance of their telecommunication network, as follows: At least 5 (five) employees, engineers with at least 2 (two) telecommunication engineers, specialized for maintenance of communication equipment used for the services provided in this public procurement,

— The provider must provide at least 3 persons with their contact information, which shall be available in case of interruption of the service, during the interruption, and until removal thereof,

— The provider must own a certified telecommunication network with designated transmission characteristics, with the following minimum properties: Delay of IP packet of maximum 200 milliseconds transatlantic connection, 80 milliseconds for European connections, losses of IP packet of maximum 1 % monthly,

— The provider must have interconnections with at least two other domestic internet services providers, with total capacity of connections of at least 2Gbit/ѕ,

— The provider must have available the necessary equipment and minimum 2 (two) independent international optic connections with transmission capacity from each of the connection towards external operators of at least 20Gbit/ѕ in both directions.

The economic operator shall prove the fulfillment of the minimum conditions by submitting the following documents:

Statement from the Employment Agency, not older than 15 days from announcing the public procurement or engagement contracts proving that the operator has provided qualified personnel for the service subject of this public procurement. Certificates for the employees or engaged staff that they have been certified for management and maintenance of their telecommunication network, as follows: At least 5 (five) employees or contracted engineers, of which at least 2 (two) telecommunication engineers, specialized for maintenance of communication equipment used for the services provided in this public procurement:

— Statement on nomination of (at least three persons) with direct contact information (not technical support), mobile phone number, fixed telephone number, e-mail. In case of interruption of the service, the nominated/assigned persons shall be available during the interruption and until it is removed, according to the tendering documentation provided as a supplement of this call

— A copy of ЅLA (Service level agreement) from active contracts with designated transmission characteristics, with the following minimum properties: Delay of IP packet of maximum 200 milliseconds transatlantic connection, 80 milliseconds for European connections, losses of IP packet of maximum 1 % monthly,

— Copies of active contracts for interconnections with at least two other domestic internet services providers, with total capacity of connections of at least 2Gbit/ѕ. According to the tendering documentation provided in supplement,

— Copies of active contracts by at least two independent international operators with total capacity of at least 20 Gbрѕ symmetrical (10G down + 10G up). According to the tendering documentation provided in supplement.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

IV.1) Guarantees and Advance Payment

IV.1.1) Guarantee of the offer: Yes [3.00 %]

IV.1.2) Statement of serious intent: Nо

IV.1.3) Performance guarantee: Yes [15.00 %]

IV.1.4) Advance payment: Nо

IV.1.5) Association of a group of economic operators in adequate legal form, for the purpose of implementation of the contract (upon selection of the most favorable offer): Nо

IV.1.6) Reserved agreements: Nо

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

The procedure will be applied with the usage of electronic means, through the Electronic system for public procurement (ESPP) https://www.e-nabavki.gov.mk

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ministry of Education and Science Address: at “Ss. “Cyril and Methodius”, No 54

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

So as to evidence the meeting of the criteria concerning the personal situation, the economic operator shall submit the following documents:

— Statement proving that in the last 5 years the operator has not been subject to an enforceable court decision on committed crime, according to article 88, paragraph 1 from the Law on Public Procurement,

— Certificate that there is not bankruptcy procedure, issued by a competent body,

— Certificate that there is no liquidation procedure, issued by a competent body,

— Certificate on paid taxes, contributions and other public duties, issued by the competent body in the country where the economic operator is registered,

— Certificate from the Registry of penalties for committed crimes by legal entities that there is no ban for the legal entity for participation in public tendering procedures, awarding public procurement contracts and public-private partnership contracts,

— Certificate from the Registry of penalties for committed crimes by legal entities that there is no penalty in the form of temporary ban or permanent ban on performing certain activity,

— Certificate establishing that there is no valid legal sentence declaring a misdemeanor sanction - ban against performing a profession, activity or duty, i.e. temporary ban against performance of certain activity,

— Standards for Quality assurance systems: -ISO 9001: 2015 as evidence for the quality systems standard, the operator shall prove fulfilment of these standards by submitting:

— A copy of a valid Certificate ISO 9001.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: State Appeal Commission on Public Procurement
Postadres: Bul. Ilinden 63a
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: dkzjn@gs.gov.mk
Telefoon: +389 23251251
Fax: +389 23251250

Internetadres: http://dkzjn.mk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministry of education and science
Postadres: Sv. Kiril Metodij nr.54
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: olivera.pavlovska@mon.gov.mk
Telefoon: +389 3222-038
Fax: +389 3222-038

Internetadres: www.mon.gov.mk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019