Diensten - 194277-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Skopje: Internetdiensten

2019/S 081-194277

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Education and Science
1000
st.Cyril and Methodius number 54
Skopje
1000
Noord-Macedonië
Contactpersoon: Olivera Pavlovska
Telefoon: +389 3222-4531
E-mail: olivera.pavlovska@mon.gov.mk
Fax: +389 3222-4531
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mon.gov.mk

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internet services for the needs of central and district primary schools, secondary schools, state student and pupils dormitories and for the schools in rural areas, as well as service for data transfer

Referentienummer: 00205/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for the needs of central and district primary schools

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 500 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for secondary schools

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for the State students’ and pupils’ dormitories

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of internet service for schools in rural areas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provision of service for data transfer from secondary schools to the Data center

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019