Diensten - 194282-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Gland: Museumdiensten

2019/S 081-194282

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vallat Partenaires SA
Rue des Tuillières 1
Gland
1196
Zwitserland
E-mail: viviane.aeby@v-partenaires.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché d'accueil et de sécurité sur le site du château de Morges & ses musées

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché d'accueil et de sécurité sur le site du château de Morges & ses musées.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 59 773.50 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92521000
92500000
79710000
79992000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché d'accueil et de sécurité sur le site du château de Morges & ses musées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Qualités techniques* / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Personnes-clés et organisation* / Weging: 15 %
Kostencriterium - Naam: Références du soumissionaire* / Weging: 5 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-004459
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIG sicherheit und services ag
Steinentorstr. 13
Basel
4051
Zwitserland
NUTS-code: CH0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 773.50 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raisons de la décision d'adjudication: l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse sur l'ensemble des critères d'appréciation fixés dans le dossier d'appel d'offres.

Indication des voies de recours: la décision d'adjudication ayant été notifiée par courrier aux soumissionnaires, le présent marché n'est pas sujet à recours.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 24.4.2019, doc. 1066933.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019