Diensten - 194283-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Le Grand-Saconnex: Software en informatiesystemen

2019/S 081-194283

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Technologies, communications et systèmes
Route de l'Aéroport 21
Le Grand-Saconnex
1218
Zwitserland
E-mail: achats@gva.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.gva.ch/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pilotage des OPS_Système de supervision des événements et irrégularités liés aux opérations

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pilotage des OPS_Système de supervision des événements et irrégularités liés aux opérations.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pilotage des OPS_Système de supervision des événements et irrégularités liés aux opérations.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Critère B: montant de l’offre / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Critère C: compréhension & couverture du besoin / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Critère D: approche organisationnelle / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Critère E: approche technique / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-572116
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Thales Italia SPA
Via Provinciale Lucchese 33
Sesto Fiorentino-Firenze
50019
Italië
NUTS-code: CH0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 492 788.40 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raisons de la décision d'adjudication: l'offre remplit pleinement les conditions selon le règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6 05.01) et elle a été jugée économiquement la plus avantageuse.

Indication des voies de recours: les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RSGE L 6 05.01). Dans les 10 jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la chambre administrative (section administrative de la cour de justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205 Genève.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 24.4.2019, doc. 1073181.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019