Werken - 194415-2020

27/04/2020    S82

Frankrijk-Essey-lès-Nancy: Bouwen van verwarmingsinstallatie

2020/S 082-194415

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société Dalkia — Établissement Est
Postadres: 6 rue des Trézélots — BP 33034
Plaats: Essey-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54272
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Di Vita Karine
E-mail: karine.di-vita@dalkia.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches-securises.fr
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion conduite et maintenance, d'équipements, de production et de transport de l'énergie calorifique ou frigorifique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de construction d’une chaufferie Biomasse dans le cadre de l’exploitation du réseau de chaleur du quartier Champvallon à Béthoncourt (25200)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251200 Bouwen van verwarmingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dalkia assure l’exploitation de l’ensemble des ouvrages destiné à la production, au transport et à la distribution de chaleur des installations appartenant à Néolia sur le quartier Champvallon à Béthoncourt (25200). L’objet du marché est la construction d’une chaufferie biomasse en complément de la chaufferie existante.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nº 2-1 — tumisterie

Perceel nr.: 2-1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262610 Fabrieksschoorstenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21 Doubs
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2-1 — travaux de fumisterie sur cheminée. L’objet du marché est la construction d’une chaufferie biomasse dans la cadre de l’exploitation du réseau de chaleur du quartier de Champvallon à Béthoncourt (25200).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2020
Einde: 31/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 18:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal judiciaire de Nancy
Postadres: Cité judiciaire — rue du Général Fabvier
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54035
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383274984
Fax: +33 383908500
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel (susceptible d’être initié depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat) – articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile et articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,

— référé contractuel (susceptible d’être initié dès la conclusion du contrat et dans un délai de 31 jours suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat). En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat – articles 1441-3 et suivants du code de procédure civile et articles 11 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: greffe du tribunal judiciaire de Nancy, cité judiciaire, rue du Général Fabvier, 54035 Nancy Cedex, télécopie: +33 383908500, téléphone: +33 383274984, en ligne http://www.justice.gouv.fr/.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal judiciaire de Nancy
Postadres: Cité judiciaire, rue du Général Fabvier
Plaats: Nancy Cedex
Postcode: 54035
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383908500
Fax: +33 383274984
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2020