Diensten - 194474-2021

20/04/2021    S76

België-Brussel: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2021/S 076-194474

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sciensano
Nationaal identificatienummer: 0693.876.830_118
Postadres: Juliette Wytsmanstraat 14
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Aankoopdienst
E-mail: purchasing@sciensano.be
Telefoon: +32 26425371
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sciensano.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406703
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ALLEANZA CONTRO IL CANCRO (ACC)
Postadres: VIA GIORGIO RIBOTTA 5
Plaats: Roma
NUTS-code: IT Italia
Postcode: 00144
Land: Italië
E-mail: roberta.carbone@ieo.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.alleanzacontroilcancro.it
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSTITUT CURIE (IC)
Postadres: Rue d'Ulm 26
Plaats: Paris
NUTS-code: FR France
Postcode: 75231
Land: Frankrijk
E-mail: maud.kamal@curie.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://institut-curie.org/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA (ICO)
Postadres: AV GRAN VIA DE L'HOSPITALET 199-203
Plaats: L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT
NUTS-code: ES España
Postcode: 08908
Land: Spanje
E-mail: jmborras@iconcologia.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://ico.gencat.cat/en/inici/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSTITUT JULES BORDET (IJB)
Postadres: RUE HEGER BORDET 1
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: philippe.aftimos@bordet.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.bordet.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN (LMU MUENCHEN)
Postadres: GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
Plaats: Muenchen
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 80539
Land: Duitsland
E-mail: martin.dreyling@med.uni-muenchen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.klinikum.uni-muenchen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN (HC)
Postadres: Chariteplatz 1
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 10117
Land: Duitsland
E-mail: lars.bullinger@charite.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.charite.de/en/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL)
Postadres: QUAI DES CELESTINS 3
Plaats: Lyon
NUTS-code: FR France
Postcode: 69002
Land: Frankrijk
E-mail: pierre.sujobert@chu-lyon.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.chu-lyon.fr/fr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Deze precommerciële inkoop (PCP) wordt uitgevoerd door SCIENSANO, die als lead procurer benoemd werd. Het toepasselijke nationale aanbestedingsrecht is het Belgische recht.

I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406703
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pre-commerciële inkoop om R&D-diensten te kopen voor de ontwikkeling van een oplossing voor analyse in vloeibare biopsieën van vaste tumoren op basis van NGS-technologie

Referentienummer: Sciensano-000-ONCNGS (1)-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie document in bijlage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 073 554.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
48180000 Medische software
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
72212461 Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
71900000 Laboratoriumdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

R&D zal voornamelijk in Europa worden uitgevoerd.

De tests zouden in Brussel (BELGIË), Parijs, Lyon (FRANKRIJK), Berlijn, München (DUITSLAND), Barcelona (SPANJE), Milaan, Rome (ITALIË) moeten plaatsvinden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie document in bijlage.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie document in bijlage.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/09/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/04/2021